สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4452' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7644,1260,4591,3568,4769,1245,3163,23079,10262,3272,2785,7662,2515,1276,23894,1278,1664,1241 Array ( [0] => 7644 [1] => 1260 [2] => 4591 [3] => 3568 [4] => 4769 [5] => 1245 [6] => 3163 [7] => 23079 [8] => 10262 [9] => 3272 [10] => 2785 [11] => 7662 [12] => 2515 [13] => 1276 [14] => 23894 [15] => 1278 [16] => 1664 [17] => 1241 )