พรีออเดอร์

.

1,100 BAHT
1300 BAHT
พรีออเดอร์

Features BGM and main songs of "Complete Revolutio" TV anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'4010' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,942,14677,22189,2746,9330,2024,9209,5647,14609,2602,19805,5876,1495,22636,25534,20472,3819,4965 Array ( [0] => 942 [1] => 14677 [2] => 22189 [3] => 2746 [4] => 9330 [5] => 2024 [6] => 9209 [7] => 5647 [8] => 14609 [9] => 2602 [10] => 19805 [11] => 5876 [12] => 1495 [13] => 22636 [14] => 25534 [15] => 20472 [16] => 3819 [17] => 4965 )