สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3996' and ( pcharacter='484' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3997,6289,5819,8833,6052,5820,12930,6055,5822,6291,5821,12926,5818,6290,8834,12935,5817,19512 Array ( [0] => 3997 [1] => 6289 [2] => 5819 [3] => 8833 [4] => 6052 [5] => 5820 [6] => 12930 [7] => 6055 [8] => 5822 [9] => 6291 [10] => 5821 [11] => 12926 [12] => 5818 [13] => 6290 [14] => 8834 [15] => 12935 [16] => 5817 [17] => 19512 )