สินค้าหมด

สมุดปกห่วง

100 BAHT

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

q select pid from dex_product where pid<>'39' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22487,15436,6393,13863,13870,4637,22625,21111,13873,4486,16200,22488,4715,10056,20562,6820,13945,21 Array ( [0] => 22487 [1] => 15436 [2] => 6393 [3] => 13863 [4] => 13870 [5] => 4637 [6] => 22625 [7] => 21111 [8] => 13873 [9] => 4486 [10] => 16200 [11] => 22488 [12] => 4715 [13] => 10056 [14] => 20562 [15] => 6820 [16] => 13945 [17] => 21 )