สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3475' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14169,22406,4836,22550,17713,10868,22546,10063,19419,10968,22407,6567,17851,21275,9156,17324,18926,21277 Array ( [0] => 14169 [1] => 22406 [2] => 4836 [3] => 22550 [4] => 17713 [5] => 10868 [6] => 22546 [7] => 10063 [8] => 19419 [9] => 10968 [10] => 22407 [11] => 6567 [12] => 17851 [13] => 21275 [14] => 9156 [15] => 17324 [16] => 18926 [17] => 21277 )