พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime "Eiyu Densetsu Sora no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails in the Sky)."

q select pid from dex_product where pid<>'2867' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23646,4106,6453,11235,2886,21641,10289,5350,10047,8270,10710,12180,16097,10228,6869,24805,14563,24126 Array ( [0] => 23646 [1] => 4106 [2] => 6453 [3] => 11235 [4] => 2886 [5] => 21641 [6] => 10289 [7] => 5350 [8] => 10047 [9] => 8270 [10] => 10710 [11] => 12180 [12] => 16097 [13] => 10228 [14] => 6869 [15] => 24805 [16] => 14563 [17] => 24126 )