พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album release featuring 5 songs with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2849' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15029,17864,17915,20191,17883,2871,15076,17868,23576,18644,15060,16081,15038,17876,16075,19352,17910,17872 Array ( [0] => 15029 [1] => 17864 [2] => 17915 [3] => 20191 [4] => 17883 [5] => 2871 [6] => 15076 [7] => 17868 [8] => 23576 [9] => 18644 [10] => 15060 [11] => 16081 [12] => 15038 [13] => 17876 [14] => 16075 [15] => 19352 [16] => 17910 [17] => 17872 )