สินค้าเหลือน้อย

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

280 BAHT
add to cart

High : 8 cms.

/
q select pid from dex_product where pid<>'2571' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4344,3506,5193,6732,12778,2949,7739,4307,2575,6983,4305,2567,4306,4304,4313,4301,4310,4929 Array ( [0] => 4344 [1] => 3506 [2] => 5193 [3] => 6732 [4] => 12778 [5] => 2949 [6] => 7739 [7] => 4307 [8] => 2575 [9] => 6983 [10] => 4305 [11] => 2567 [12] => 4306 [13] => 4304 [14] => 4313 [15] => 4301 [16] => 4310 [17] => 4929 )