สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 pack (1 pack = 2 medal)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2567' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12778,2568,4304,3506,4344,2949,4303,2575,4310,2572,4312,2571,2565,6732,4306,7739,6983,4308 Array ( [0] => 12778 [1] => 2568 [2] => 4304 [3] => 3506 [4] => 4344 [5] => 2949 [6] => 4303 [7] => 2575 [8] => 4310 [9] => 2572 [10] => 4312 [11] => 2571 [12] => 2565 [13] => 6732 [14] => 4306 [15] => 7739 [16] => 6983 [17] => 4308 )