สินค้าหมด

© L5/YWP・TX © 2013 LEVEL-5 Inc.

576 BAHT
720 BAHT

Contain 12 pack (1 pack = 2 medal)

/
q select pid from dex_product where pid<>'2567' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2572,4303,6732,3506,4310,4929,2575,4312,4307,4301,4304,2949,2568,7739,12778,4309,4302,2571 Array ( [0] => 2572 [1] => 4303 [2] => 6732 [3] => 3506 [4] => 4310 [5] => 4929 [6] => 2575 [7] => 4312 [8] => 4307 [9] => 4301 [10] => 4304 [11] => 2949 [12] => 2568 [13] => 7739 [14] => 12778 [15] => 4309 [16] => 4302 [17] => 2571 )