พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Rifle is Beautiful" scheduled to start from October 2019 to release the second insert song single. Includes two insert tracks, and a solo track respectively by main cast Erika Meinohama and Yukio Igarashi and instrumental tracks of all tracks. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24711' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9382,4180,20270,10706,3890,6296,23740,2753,5707,22929,23027,4206,20910,24738,7912,2380,4964,20544 Array ( [0] => 9382 [1] => 4180 [2] => 20270 [3] => 10706 [4] => 3890 [5] => 6296 [6] => 23740 [7] => 2753 [8] => 5707 [9] => 22929 [10] => 23027 [11] => 4206 [12] => 20910 [13] => 24738 [14] => 7912 [15] => 2380 [16] => 4964 [17] => 20544 )