พรีออเดอร์

1,100 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

Long awaited first album from sound making project--STEREO DIVE FOUNDATION--by R.O.N. noted for providing tracks for artists and working for various anime and game background tracks. Includes "Daisy", "AXIS", "Renegade", "Genesis" and eight new tracks. Also comes with instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24620' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25029,24619,5244,10978,2955,9794,5660,20270,21238,8924,3038,6468,19988,24758,22598,5791,24130,9761 Array ( [0] => 25029 [1] => 24619 [2] => 5244 [3] => 10978 [4] => 2955 [5] => 9794 [6] => 5660 [7] => 20270 [8] => 21238 [9] => 8924 [10] => 3038 [11] => 6468 [12] => 19988 [13] => 24758 [14] => 22598 [15] => 5791 [16] => 24130 [17] => 9761 )