พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Rifle is Beautiful" scheduled to start from October 2019 to release a insert song single. Includes two insert tracks, and a solo track respectively by main cast Hikari Ogura and Izumi Shibusawa and instrumental tracks of all tracks. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'24520' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11172,22537,5678,22583,10159,24728,18941,10582,4182,5682,17679,6062,20178,2090,24974,17367,2380,21339 Array ( [0] => 11172 [1] => 22537 [2] => 5678 [3] => 22583 [4] => 10159 [5] => 24728 [6] => 18941 [7] => 10582 [8] => 4182 [9] => 5682 [10] => 17679 [11] => 6062 [12] => 20178 [13] => 2090 [14] => 24974 [15] => 17367 [16] => 2380 [17] => 21339 )