สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24122' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23884,5941,14769,21275,18650,12941,16060,5196,4836,17670,4762,20591,21539,9152,10971,18357,14959,18353 Array ( [0] => 23884 [1] => 5941 [2] => 14769 [3] => 21275 [4] => 18650 [5] => 12941 [6] => 16060 [7] => 5196 [8] => 4836 [9] => 17670 [10] => 4762 [11] => 20591 [12] => 21539 [13] => 9152 [14] => 10971 [15] => 18357 [16] => 14959 [17] => 18353 )