สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23584' and ( pcharacter='601' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23674,23660,23657,23655,23648,23650,23673,23671,23663,23667,23452,23672,24252,23651,23665,23654,23661,23652 Array ( [0] => 23674 [1] => 23660 [2] => 23657 [3] => 23655 [4] => 23648 [5] => 23650 [6] => 23673 [7] => 23671 [8] => 23663 [9] => 23667 [10] => 23452 [11] => 23672 [12] => 24252 [13] => 23651 [14] => 23665 [15] => 23654 [16] => 23661 [17] => 23652 )