สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23297' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,6694,6436,7857,20041,24017,11168,6111,6058,6144,5724,6057,6866,5554,20040,13982,5551,6947 Array ( [0] => 21506 [1] => 6694 [2] => 6436 [3] => 7857 [4] => 20041 [5] => 24017 [6] => 11168 [7] => 6111 [8] => 6058 [9] => 6144 [10] => 5724 [11] => 6057 [12] => 6866 [13] => 5554 [14] => 20040 [15] => 13982 [16] => 5551 [17] => 6947 )