สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23242' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17373,17210,23248,17370,23514,23244,13056,23239,17208,17372,23513,15926,23247,15925,15927,23241,17213,23240 Array ( [0] => 17373 [1] => 17210 [2] => 23248 [3] => 17370 [4] => 23514 [5] => 23244 [6] => 13056 [7] => 23239 [8] => 17208 [9] => 17372 [10] => 23513 [11] => 15926 [12] => 23247 [13] => 15925 [14] => 15927 [15] => 23241 [16] => 17213 [17] => 23240 )