สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23240' and ( pcharacter='488' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15928,23247,19020,17208,15927,17212,19385,23513,17210,17209,22443,17371,23245,17370,15930,17211,23514,17369 Array ( [0] => 15928 [1] => 23247 [2] => 19020 [3] => 17208 [4] => 15927 [5] => 17212 [6] => 19385 [7] => 23513 [8] => 17210 [9] => 17209 [10] => 22443 [11] => 17371 [12] => 23245 [13] => 17370 [14] => 15930 [15] => 17211 [16] => 23514 [17] => 17369 )