สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23238' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23233,20662,6178,20679,11887,20666,8163,23237,19328,6175,18982,4039,6179,19526,6170,19508,18091,11247 Array ( [0] => 23233 [1] => 20662 [2] => 6178 [3] => 20679 [4] => 11887 [5] => 20666 [6] => 8163 [7] => 23237 [8] => 19328 [9] => 6175 [10] => 18982 [11] => 4039 [12] => 6179 [13] => 19526 [14] => 6170 [15] => 19508 [16] => 18091 [17] => 11247 )