สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23224' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10568,18338,9805,12123,17138,10930,14049,18343,16815,21464,21502,20614,23126,8118,21813,10180,23228,21039 Array ( [0] => 10568 [1] => 18338 [2] => 9805 [3] => 12123 [4] => 17138 [5] => 10930 [6] => 14049 [7] => 18343 [8] => 16815 [9] => 21464 [10] => 21502 [11] => 20614 [12] => 23126 [13] => 8118 [14] => 21813 [15] => 10180 [16] => 23228 [17] => 21039 )