สินค้าหมด

1,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23182' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19695,16235,17860,16252,16262,22927,14880,18432,14861,16050,14148,5483,18428,15684,14872,16246,17830,14965 Array ( [0] => 19695 [1] => 16235 [2] => 17860 [3] => 16252 [4] => 16262 [5] => 22927 [6] => 14880 [7] => 18432 [8] => 14861 [9] => 16050 [10] => 14148 [11] => 5483 [12] => 18428 [13] => 15684 [14] => 14872 [15] => 16246 [16] => 17830 [17] => 14965 )