สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23040' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6835,6951,14765,22365,23884,13477,10059,14963,13393,19414,15885,7369,13406,18140,14729,11453,17323,8649 Array ( [0] => 6835 [1] => 6951 [2] => 14765 [3] => 22365 [4] => 23884 [5] => 13477 [6] => 10059 [7] => 14963 [8] => 13393 [9] => 19414 [10] => 15885 [11] => 7369 [12] => 13406 [13] => 18140 [14] => 14729 [15] => 11453 [16] => 17323 [17] => 8649 )