สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23040' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18355,21276,9156,4836,13409,13402,22546,13384,7370,13393,7380,22403,18760,18358,4755,21144,15839,8417 Array ( [0] => 18355 [1] => 21276 [2] => 9156 [3] => 4836 [4] => 13409 [5] => 13402 [6] => 22546 [7] => 13384 [8] => 7370 [9] => 13393 [10] => 7380 [11] => 22403 [12] => 18760 [13] => 18358 [14] => 4755 [15] => 21144 [16] => 15839 [17] => 8417 )