สินค้าหมด

2,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'23031' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7371,3133,13007,23028,6099,21635,3132,8148,8152,18657,3126,8151,11254,9281,7726,21636,8153,6830 Array ( [0] => 7371 [1] => 3133 [2] => 13007 [3] => 23028 [4] => 6099 [5] => 21635 [6] => 3132 [7] => 8148 [8] => 8152 [9] => 18657 [10] => 3126 [11] => 8151 [12] => 11254 [13] => 9281 [14] => 7726 [15] => 21636 [16] => 8153 [17] => 6830 )