พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 มิถุนายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤศจิกายน 2019

480 BAHT
พรีออเดอร์

--- *: .. .: * Pitanui clothes series [Pitanui mode] 11th edition * :. .: *

-A clothes series where you can enjoy the different prettiness always and appearance is appearance.

-[Happy Winter! ]

-We will deliver the perfect outfit for winter, even with warm materials or cute materials ♪

-A variety of three types of food: [Reindeer], [Snowman], and [Winter Design].
-Which is your favorite?

-Decorate with the simultaneous release [Santa Claus Set] and it has a sense of season and it's better than GOOD!

-Please let me change clothes every day to your mood ♪

-Just put on your clothes, add your own arrangements, dress up cutely and make your life even more shiny. *: ☆ ☆

[What's Pitanui ...]

-A stuffed toy mascot that snuggles with 'Pitat' at Guth Ha.
-When you pinch your back, your arms will open and hug various things!
-If you change the direction of the face, it doesn't matter where you stick
-Have a wonderful time with the cute [Pitanui] ☆

※ Pitanui is not included in the product.

q select pid from dex_product where pid<>'22821' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10705,17993,17853,22752,20477,3180,10788,5796,5789,11755,7059,260,4945,11522,6309,9230,12985,12475 Array ( [0] => 10705 [1] => 17993 [2] => 17853 [3] => 22752 [4] => 20477 [5] => 3180 [6] => 10788 [7] => 5796 [8] => 5789 [9] => 11755 [10] => 7059 [11] => 260 [12] => 4945 [13] => 11522 [14] => 6309 [15] => 9230 [16] => 12985 [17] => 12475 )