สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22710' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18360,9671,13409,14736,4834,18363,13401,8651,18137,21539,10968,13380,15693,7388,21145,21854,8653,21140 Array ( [0] => 18360 [1] => 9671 [2] => 13409 [3] => 14736 [4] => 4834 [5] => 18363 [6] => 13401 [7] => 8651 [8] => 18137 [9] => 21539 [10] => 10968 [11] => 13380 [12] => 15693 [13] => 7388 [14] => 21145 [15] => 21854 [16] => 8653 [17] => 21140 )