สินค้าหมด

1,500 BAHT
1690 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'22681' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19983,16973,16204,1796,14899,4323,14957,124,13971,8485,18916,8881,16214,4688,14508,16218,18862,20579 Array ( [0] => 19983 [1] => 16973 [2] => 16204 [3] => 1796 [4] => 14899 [5] => 4323 [6] => 14957 [7] => 124 [8] => 13971 [9] => 8485 [10] => 18916 [11] => 8881 [12] => 16214 [13] => 4688 [14] => 14508 [15] => 16218 [16] => 18862 [17] => 20579 )