พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 1 : August 4, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22422' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6254,11614,3667,19105,1379,4035,4221,9796,9774,12863,9773,8401,12862,4757,3326,18976,22421,9772 Array ( [0] => 6254 [1] => 11614 [2] => 3667 [3] => 19105 [4] => 1379 [5] => 4035 [6] => 4221 [7] => 9796 [8] => 9774 [9] => 12863 [10] => 9773 [11] => 8401 [12] => 12862 [13] => 4757 [14] => 3326 [15] => 18976 [16] => 22421 [17] => 9772 )