พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 2 : August 5, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22421' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3152,1401,14249,11370,12865,11265,9797,11616,10176,4219,2482,12762,3011,9772,12867,8370,4064,8365 Array ( [0] => 3152 [1] => 1401 [2] => 14249 [3] => 11370 [4] => 12865 [5] => 11265 [6] => 9797 [7] => 11616 [8] => 10176 [9] => 4219 [10] => 2482 [11] => 12762 [12] => 3011 [13] => 9772 [14] => 12867 [15] => 8370 [16] => 4064 [17] => 8365 )