พรีออเดอร์

2,900 BAHT
3200 BAHT
พรีออเดอร์

Footage of the two-day meeting event held at Makuhari Messe in August 2018 with talks, read-aloud events, and live. Contents include footage from Day 2 : August 5, 2018. 5.1 ch surround sound audio. This product does not contain audio commentary.

q select pid from dex_product where pid<>'22421' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18981,13084,4853,11265,18874,3157,3159,1318,1381,11611,5931,11619,9779,11620,8369,1350,17292,3327 Array ( [0] => 18981 [1] => 13084 [2] => 4853 [3] => 11265 [4] => 18874 [5] => 3157 [6] => 3159 [7] => 1318 [8] => 1381 [9] => 11611 [10] => 5931 [11] => 11619 [12] => 9779 [13] => 11620 [14] => 8369 [15] => 1350 [16] => 17292 [17] => 3327 )