มีสินค้า

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22410' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18972,23397,17428,21798,14447,17423,1398,17848,14444,14443,14445,17430,21341,1765,17431,10708,10153,1393 Array ( [0] => 18972 [1] => 23397 [2] => 17428 [3] => 21798 [4] => 14447 [5] => 17423 [6] => 1398 [7] => 17848 [8] => 14444 [9] => 14443 [10] => 14445 [11] => 17430 [12] => 21341 [13] => 1765 [14] => 17431 [15] => 10708 [16] => 10153 [17] => 1393 )