พรีออเดอร์

500 BAHT
560 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'22409' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1375,21327,21791,1690,14546,21793,1376,1363,10718,1362,14545,1368,19532,1369,1361,1367,1364,15541 Array ( [0] => 1375 [1] => 21327 [2] => 21791 [3] => 1690 [4] => 14546 [5] => 21793 [6] => 1376 [7] => 1363 [8] => 10718 [9] => 1362 [10] => 14545 [11] => 1368 [12] => 19532 [13] => 1369 [14] => 1361 [15] => 1367 [16] => 1364 [17] => 15541 )