สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22402' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22858,4835,20590,14710,18362,17851,13384,14724,10439,14720,6951,23041,13400,14732,6464,8417,8832,15697 Array ( [0] => 22858 [1] => 4835 [2] => 20590 [3] => 14710 [4] => 18362 [5] => 17851 [6] => 13384 [7] => 14724 [8] => 10439 [9] => 14720 [10] => 6951 [11] => 23041 [12] => 13400 [13] => 14732 [14] => 6464 [15] => 8417 [16] => 8832 [17] => 15697 )