สินค้าเหลือน้อย

8,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22204' and ( pcharacter='422' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19249,20635,18189,19244,17474,18187,12284,16620,19248,14715,19242,18183,19238,14714,20634,15826,19235,11968 Array ( [0] => 19249 [1] => 20635 [2] => 18189 [3] => 19244 [4] => 17474 [5] => 18187 [6] => 12284 [7] => 16620 [8] => 19248 [9] => 14715 [10] => 19242 [11] => 18183 [12] => 19238 [13] => 14714 [14] => 20634 [15] => 15826 [16] => 19235 [17] => 11968 )