สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'22150' and ( pcharacter='190' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21338,23029,11775,22417,21589,20471,23941,21807,24716,21584,20468,23644,23420,21587,20469,19531,23411,21588 Array ( [0] => 21338 [1] => 23029 [2] => 11775 [3] => 22417 [4] => 21589 [5] => 20471 [6] => 23941 [7] => 21807 [8] => 24716 [9] => 21584 [10] => 20468 [11] => 23644 [12] => 23420 [13] => 21587 [14] => 20469 [15] => 19531 [16] => 23411 [17] => 21588 )