พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21798' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17848,1395,1389,17424,18973,17425,14446,17428,11630,17434,22410,17431,1764,22977,17426,17432,17430,22184 Array ( [0] => 17848 [1] => 1395 [2] => 1389 [3] => 17424 [4] => 18973 [5] => 17425 [6] => 14446 [7] => 17428 [8] => 11630 [9] => 17434 [10] => 22410 [11] => 17431 [12] => 1764 [13] => 22977 [14] => 17426 [15] => 17432 [16] => 17430 [17] => 22184 )