สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21765' and ( pcharacter='234' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23561,23478,21766,11490,23544,21893,21892,11287,21764,9669,8507,21891,16316,21763,21890,11332,10480,13757 Array ( [0] => 23561 [1] => 23478 [2] => 21766 [3] => 11490 [4] => 23544 [5] => 21893 [6] => 21892 [7] => 11287 [8] => 21764 [9] => 9669 [10] => 8507 [11] => 21891 [12] => 16316 [13] => 21763 [14] => 21890 [15] => 11332 [16] => 10480 [17] => 13757 )