สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21435' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18449,18784,18452,22762,23683,18447,23070,15374,16490,22766,12004,16488,22761,15148,12007,17082,17088,16485 Array ( [0] => 18449 [1] => 18784 [2] => 18452 [3] => 22762 [4] => 23683 [5] => 18447 [6] => 23070 [7] => 15374 [8] => 16490 [9] => 22766 [10] => 12004 [11] => 16488 [12] => 22761 [13] => 15148 [14] => 12007 [15] => 17082 [16] => 17088 [17] => 16485 )