สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2594,7651,4600,4576,10256,4059,2772,4592,1684,11125,4608,10267,4731,1243,9746,1233,3281,4577 Array ( [0] => 2594 [1] => 7651 [2] => 4600 [3] => 4576 [4] => 10256 [5] => 4059 [6] => 2772 [7] => 4592 [8] => 1684 [9] => 11125 [10] => 4608 [11] => 10267 [12] => 4731 [13] => 1243 [14] => 9746 [15] => 1233 [16] => 3281 [17] => 4577 )