สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2592,1265,17590,16608,4614,18225,2922,5448,4608,9745,7956,6699,1247,4452,1897,2760,2776,1662 Array ( [0] => 2592 [1] => 1265 [2] => 17590 [3] => 16608 [4] => 4614 [5] => 18225 [6] => 2922 [7] => 5448 [8] => 4608 [9] => 9745 [10] => 7956 [11] => 6699 [12] => 1247 [13] => 4452 [14] => 1897 [15] => 2760 [16] => 2776 [17] => 1662 )