พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Includes 3 tracks with instrumental tracks of each.

q select pid from dex_product where pid<>'21020' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5228,20997,5648,480,16103,4692,12476,12462,2679,22043,6267,22281,1432,4232,22287,18597,478,1412 Array ( [0] => 5228 [1] => 20997 [2] => 5648 [3] => 480 [4] => 16103 [5] => 4692 [6] => 12476 [7] => 12462 [8] => 2679 [9] => 22043 [10] => 6267 [11] => 22281 [12] => 1432 [13] => 4232 [14] => 22287 [15] => 18597 [16] => 478 [17] => 1412 )