สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21347,21673,10887,6994,14557,13188,5166,20259,1569,14005,6197,2243,16722,20924,3166,3019,10040,15659 Array ( [0] => 21347 [1] => 21673 [2] => 10887 [3] => 6994 [4] => 14557 [5] => 13188 [6] => 5166 [7] => 20259 [8] => 1569 [9] => 14005 [10] => 6197 [11] => 2243 [12] => 16722 [13] => 20924 [14] => 3166 [15] => 3019 [16] => 10040 [17] => 15659 )