สินค้าเหลือน้อย

5,400 BAHT
add to cart

He wears the battle suits when he wore fight with Alexander Yamato.
This figure realizes his gracefully firm muscles, Movement of a finely finger-tip.
Armor and suits parts are painted in different feel to emphasis the accent.
Please buy "Alexander" as well and set up your "KINPRI" World.

q select pid from dex_product where pid<>'20200' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21476,14670,20114,3200,20555,6253,3627,4946,10633,20310,16369,20122,6645,14562,8287,7326,14005,2727 Array ( [0] => 21476 [1] => 14670 [2] => 20114 [3] => 3200 [4] => 20555 [5] => 6253 [6] => 3627 [7] => 4946 [8] => 10633 [9] => 20310 [10] => 16369 [11] => 20122 [12] => 6645 [13] => 14562 [14] => 8287 [15] => 7326 [16] => 14005 [17] => 2727 )