สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20163' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18331,20029,15624,9645,8031,5940,20727,19946,14621,21109,20034,5213,20036,53,14090,18,21509,16210 Array ( [0] => 18331 [1] => 20029 [2] => 15624 [3] => 9645 [4] => 8031 [5] => 5940 [6] => 20727 [7] => 19946 [8] => 14621 [9] => 21109 [10] => 20034 [11] => 5213 [12] => 20036 [13] => 53 [14] => 14090 [15] => 18 [16] => 21509 [17] => 16210 )