สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19946,8472,14956,9499,4485,21751,10358,8498,9583,14625,21292,13908,18716,13876,10479,22487,20594,10030 Array ( [0] => 19946 [1] => 8472 [2] => 14956 [3] => 9499 [4] => 4485 [5] => 21751 [6] => 10358 [7] => 8498 [8] => 9583 [9] => 14625 [10] => 21292 [11] => 13908 [12] => 18716 [13] => 13876 [14] => 10479 [15] => 22487 [16] => 20594 [17] => 10030 )