สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16194,2892,13896,18313,20728,332,13871,11960,2185,10421,11720,5213,19811,18716,18766,21511,21726,13862 Array ( [0] => 16194 [1] => 2892 [2] => 13896 [3] => 18313 [4] => 20728 [5] => 332 [6] => 13871 [7] => 11960 [8] => 2185 [9] => 10421 [10] => 11720 [11] => 5213 [12] => 19811 [13] => 18716 [14] => 18766 [15] => 21511 [16] => 21726 [17] => 13862 )