สินค้าหมด

500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'20056' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2926,20067,19558,18990,13143,16062,17520,13141,11063,18551,18514,15186,11066,19949,11054,18686,18687,19306 Array ( [0] => 2926 [1] => 20067 [2] => 19558 [3] => 18990 [4] => 13143 [5] => 16062 [6] => 17520 [7] => 13141 [8] => 11063 [9] => 18551 [10] => 18514 [11] => 15186 [12] => 11066 [13] => 19949 [14] => 11054 [15] => 18686 [16] => 18687 [17] => 19306 )