สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19596' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19543,16585,16551,16580,20831,16565,22298,19807,16588,23598,20625,19578,19022,19583,16555,23682,22455,16546 Array ( [0] => 19543 [1] => 16585 [2] => 16551 [3] => 16580 [4] => 20831 [5] => 16565 [6] => 22298 [7] => 19807 [8] => 16588 [9] => 23598 [10] => 20625 [11] => 19578 [12] => 19022 [13] => 19583 [14] => 16555 [15] => 23682 [16] => 22455 [17] => 16546 )