สินค้าหมด

950 BAHT
1200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19401' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11058,17029,15586,19308,18514,11061,19559,17519,11066,19298,11052,11059,17512,16065,16063,11064,13141,11054 Array ( [0] => 11058 [1] => 17029 [2] => 15586 [3] => 19308 [4] => 18514 [5] => 11061 [6] => 19559 [7] => 17519 [8] => 11066 [9] => 19298 [10] => 11052 [11] => 11059 [12] => 17512 [13] => 16065 [14] => 16063 [15] => 11064 [16] => 13141 [17] => 11054 )