มีสินค้า

240 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19306' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19401,19558,19308,19559,16063,15909,17029,18686,11059,19139,19949,17519,13141,11054,17512,21747,11061,13143 Array ( [0] => 19401 [1] => 19558 [2] => 19308 [3] => 19559 [4] => 16063 [5] => 15909 [6] => 17029 [7] => 18686 [8] => 11059 [9] => 19139 [10] => 19949 [11] => 17519 [12] => 13141 [13] => 11054 [14] => 17512 [15] => 21747 [16] => 11061 [17] => 13143 )