สินค้าหมด

300 BAHT

Main outro theme to TV anime "Tsurune - Kazemai Koko Kyudo-bu -".

q select pid from dex_product where pid<>'19089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1473,10844,4232,5636,3848,10424,3888,17180,5641,11528,14641,18602,3144,13105,9296,10738,14792,19313 Array ( [0] => 1473 [1] => 10844 [2] => 4232 [3] => 5636 [4] => 3848 [5] => 10424 [6] => 3888 [7] => 17180 [8] => 5641 [9] => 11528 [10] => 14641 [11] => 18602 [12] => 3144 [13] => 13105 [14] => 9296 [15] => 10738 [16] => 14792 [17] => 19313 )