สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18982' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6178,6170,23234,18091,6176,9514,24265,19327,20671,24266,21135,20672,6177,21644,19338,8163,23235,8822 Array ( [0] => 6178 [1] => 6170 [2] => 23234 [3] => 18091 [4] => 6176 [5] => 9514 [6] => 24265 [7] => 19327 [8] => 20671 [9] => 24266 [10] => 21135 [11] => 20672 [12] => 6177 [13] => 21644 [14] => 19338 [15] => 8163 [16] => 23235 [17] => 8822 )