มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15554,23,10821,6165,4746,65,10421,13971,67,14072,13549,20563,20038,13937,18285,20575,20594,19406 Array ( [0] => 15554 [1] => 23 [2] => 10821 [3] => 6165 [4] => 4746 [5] => 65 [6] => 10421 [7] => 13971 [8] => 67 [9] => 14072 [10] => 13549 [11] => 20563 [12] => 20038 [13] => 13937 [14] => 18285 [15] => 20575 [16] => 20594 [17] => 19406 )