สินค้าหมด

2,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18724' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24010,2130,2123,23873,14713,844,9321,6127,16618,2129,8479,24164,5030,24546,2127,2125,2192,5816 Array ( [0] => 24010 [1] => 2130 [2] => 2123 [3] => 23873 [4] => 14713 [5] => 844 [6] => 9321 [7] => 6127 [8] => 16618 [9] => 2129 [10] => 8479 [11] => 24164 [12] => 5030 [13] => 24546 [14] => 2127 [15] => 2125 [16] => 2192 [17] => 5816 )