สินค้าหมด

3,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18723' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11321,7225,8523,11350,2126,8479,6115,2131,16618,2132,18724,6113,14713,5030,2128,9321,5816,844 Array ( [0] => 11321 [1] => 7225 [2] => 8523 [3] => 11350 [4] => 2126 [5] => 8479 [6] => 6115 [7] => 2131 [8] => 16618 [9] => 2132 [10] => 18724 [11] => 6113 [12] => 14713 [13] => 5030 [14] => 2128 [15] => 9321 [16] => 5816 [17] => 844 )